สเปนผ่านกฎหมายเปลี่ยนเพศเสรีโดยไม่ต้องพึ่งความเห็นแพทย์

รัฐสภามีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติฉบับหนึ่งที่อนุญาตให้ผู้มีอายุตั้งแต่ 16 ปี เปลี่ยนเพศในเอกสารราชการได้โดยอิสระและไม่ต้องพึ่งความเห็นชอบจากแพทย์ด้วย ร่างพระราชบัญญัตินี้ยังกำหนดเงื่อนไขไว้สำหรับบุคคลที่อายุระหว่าง 14-16 ปีที่ต้องการเปลี่ยนเพศของตัวเองในเอกสารราชการยังต้องขออนุญาตพ่อแม่หรือผู้ปกครองส่วนบุคคลอายุระหว่าง 12-14 ปีจะต้องได้ขออนุญาตศาลด้วย

ขณะที่เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี นั้นยังต้องได้รับความเห็นชอบจากแพทย์เหมือนเดิม ร่าง พ.ร.บ. นี้ห้ามการบำบัดหรือนำคนที่มีเพศวิถีไม่ตรงกับเพศกำเนิดไปบำบัดเพื่อเปลี่ยนให้ตรงกับเพศกำเนิดด้วย โดยกำหนดโทษที่ของการฝ่าฝืนกฎหมายไว้ค่อนข้างรุนแรง นางสาวอิเรเน มอนเตโร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงความเท่าเทียมของสเปน กล่าวในที่ประชุมรัฐสภาในวันที่มีการลงคะแนนร่าง พ.ร.บ. นี้ โดยเริ่มจากการขอบคุณชุมชนชาวเพศหลากหลายและคนข้ามเพศในสเปนที่มีส่วนช่วยให้กฎหมายนี้ผ่าน และช่วยชีวิตคนจำนวนมากเอาไว้ในตอนที่ยังไม่มีกฎหมาย